Programma Toekomst Gericht Aansluiten

Januari 2019

Image

Kennis delen is een belangrijke taak van het programma Toekomst Gericht Aansluiten (TGA). In deze nieuwsbrief informeren wij u over de projecten die wij op dit moment uitvoeren in samenwerking met onze partners. Wilt u meer weten over deze of andere activiteiten van TGA? Neem dan contact op met Martine Maarschalkerweerd. TGA is onderdeel van kennis- en innovatiecentrum ElaadNL. ElaadNL onderzoekt en test de mogelijkheden voor Smart Charging: elektrische auto’s betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam opladen. ElaadNL is een initiatief van de gezamenlijke Nederlandse netbeheerders.

Terugkijkend op een geslaagd 2018…

 

TGA kijkt terug op een geslaagd 2018. In deze nieuwsbrief blikken we terug op successen in het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar nieuwe activiteiten in 2019.

 

Verkennen standaard proces inbouwen netbeheerderscomponenten in laadpalen

In 2018 brachten we in kaart hoe de verschillende netbeheerders aankijken tegen het inbouwen van netbeheerderscomponenten in publieke laadpalen door laadpaalfabrikanten in de productiehal, in plaats van door de aannemer in het veld. We onderzochten de haalbaarheid van deze werkwijze en concludeerden dat er een mogelijke kostenbesparing ligt, met verbetering van kwaliteit en veiligheid. Reden genoeg om deze processtandaardisatie verder uit te werken en in de praktijk te toetsen. In de zomer betrokken we alle fabrikanten van publieke laadobjecten voor de Nederlandse markt om gedachten te wisselen over hoe deze ketensamenwerking op touw te zetten. Ook namen we de bijbehorende business case onder de loep. Hiervoor voerden we onder meer tijdsmetingen uit en observeerden we de processen in de praktijk. Ook dit praktijkonderzoek onderschrijft kostenefficiëntie, verkorting van de doorlooptijd en verbetering van kwaliteit en veiligheid.

 

Aansluitspecificaties v2.0

In mei 2018 hebben de gezamenlijke netbeheerders de aansluitspecificaties v2.0 voor publieke laadobjecten gepubliceerd. Een belangrijke stap in de verdere standaardisatie van de techniek in laadinfrastructuur. Vanaf 1 juni 2018 vormen deze specificaties de basis waarop het netbeheerdersgedeelte van nieuwe modellen laadpalen gekeurd wordt door ElaadNL en de samenwerkende netbeheerders. Laadpalen die nog volgens de oude specificaties gekeurd zijn hoeven niet opnieuw getoetst te worden. Er geldt een overgangsperiode van een jaar waarin laadpalen die volgens de oude specificaties zijn goedgekeurd nog geplaatst mogen worden.

 

Grote stappen richting compacte aansluitmodules 

In 2018 troffen we voorbereidingen voor de aanbesteding van compacte aansluitmodules, die de huidige huisaansluitkast (HAK)-combinatie in laadpalen kan vervangen. Er was goed nieuws:

  • Marktpartijen geven aan dat aansluitmodules compacter gemaakt kunnen worden dan de HAK-combinatie. Dit wordt onderbouwd door een onafhankelijk uitgevoerde warmteproef;
  • De compacte aansluitmodules worden samen met alle Nederlandse netbeheerders aanbesteed, waardoor er een landelijke standaard ontstaat;
  • Naast laadpalen worden alle andere kleinverbruik onbemande objecten in de openbare ruimte (zoals lantaarnpalen, parkeermeters en slagbomen) meegenomen in deze aanbesteding;
  • Er is gekozen voor een nieuwe aanbestedingsprocedure, genaamd innovatiepartnerschap, wat de unieke mogelijkheid biedt om samen met de marktpartijen een innovatief product te ontwikkelen.
Image

De vooruitgang in 2018 in beeld

In  onderstaande cirkels is de vooruitgang binnen TGA in 2018 weergegeven. Elk vlak bevat een activiteit of project. Groene vlakken zijn reeds uitgevoerd of afgerond en witte vlakken lopen nog of staan nog open. De linker cirkel is de situatie begin 2018 en de rechter cirkel de situatie eind 2018. De witte vlakken aan het eind van het jaar, zijn de nieuwe ideeën en initiatieven waar we in 2019 mee aan de slag gaan. We zijn erg trots dat we deze resultaten samen met de netbeheerders hebben behaald!

Image
Image

.. en op naar een succesvol 2019!

 

Aan de slag met projectideeën van netbeheerders en marktpartijen
ElaadNL biedt een platform voor netbeheerders en marktpartijen, om projectideeën, issues of nieuwe initiatieven die betrekking hebben op proces of techniek van de netbeheerders te agenderen. Een gedeelte van deze ideeën krijgen een plek binnen TGA. Hieronder staan een aantal zaken waarmee we in 2019 aan de slag gaan:

  • Een gezamenlijke evaluatie van de softwarematige selectiviteit pilots. Op basis hiervan onderbouwen of we softwarematige selectiviteit accepteren, hoe we hiermee om willen gaan als integrale selectiviteitsoplossing en hoe we daarbij de veiligheid en continuïteit van levering kunnen borgen.
  • Hoe kunnen we de kwaliteit van het netbeheerdersgedeelte van de laadpaal controleren als de laadpaal eenmaal in het veld staat?
  • Welke mogelijke alternatieve LS-net aansluitconcepten voor publieke laadinfrastructuur bestaan er om: (1) eenvoudiger en sneller aansluitingen te realiseren, (2) het aansluitproces en storingsproces te vereenvoudigen en (3) gemakkelijker aansluitingen te kunnen verzwaren?

 

Nationale Agenda Laadinfrastructuur
De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is opgesteld door verschillende partijen in de branche en is de vertaling van het Klimaatakkoord op het gebied van laadinfrastructuur in doelen, acties en afspraken. Doel van de NAL is om ervoor te zorgen dat de laadinfrastructuur geen drempel vormt bij de uitrol van elektrisch vervoer. Van uitkomsten uit de NAL die betrekking hebben op laadinfrastructuur en Smart Charging wordt door ElaadNL bekeken op welke manier deze geoperationaliseerd kunnen worden, bijvoorbeeld binnen TGA. Activiteiten die we bij akkoord van de NAL gaan uitvoeren zijn onder andere:

  • Ondersteunen van regio’s en gemeenten bij het vormen van visie en beleid ten aanzien van de uitrol van alle typen laadinfrastructuur;
  • Inventariseren van uitrolplannen van marktpartijen en ondersteunen bij het opzetten van plankaarten voor de strategische uitrol van laadinfrastructuur;
  • Bijdragen aan het opstellen van richtlijnen voor de realisatie van semipublieke en private laadpalen en standaardiseren en uniformeren laadinfrastructuur voor e-bussen.

 

Aanbestedingsondersteuning voor provincies en gemeenten

Ook in 2019 ondersteunt ElaadNL overheidsinstanties bij de voorbereiding en uitvoering van aanbestedingen voor met name publieke laadinfrastructuur. Via de aanbestedingsondersteuning borgt ElaadNL open standaarden, Smart Charging, en veilige, toekomstbestendige aansluitingen van nieuwe laadvoorzieningen op het elektriciteitsnet. De aanbestedingsdienst is een belangrijk instrument voor netbeheerders en ElaadNL om samen met marktpartijen en overheden innovaties de praktijk in te brengen. Voor 2019 heeft ElaadNL de ambitie om de aanbestedingsdienst verder te professionaliseren en duidelijker op de kaart te zetten. Op deze manier wordt ElaadNL tijdig bij aanbestedingen voor laadinfrastructuur betrokken, zodat innovaties correct worden opgenomen in de aanbestedingsdocumenten en de veiligheid, betrouwbaarheid en kwaliteit van het elektriciteitsnet blijft gewaarborgd.

Wilt u niet meer op de hoogte worden gehouden van het nieuws dat het programma Toekomst Gericht Aansluiten graag met u deelt? Meld u dan hieronder af. 

Afmelden | Profiel wijzigen