Programma Toekomst Gericht Aansluiten

Februari 2018

Image

Kennis delen is een belangrijke taak van het programma Toekomst Gericht Aansluiten (TGA). In deze nieuwsbrief informeren wij u dan ook graag over de projecten die wij op dit moment uitvoeren in samenwerking met onze partners. Wilt u meer weten over deze of andere activiteiten van TGA? Neem dan contact op met Martine Maarschalkerweerd.

Slimme meter in laadpalen

 

Samen met de netbeheerders is besloten de slimme elektriciteitsmeter, de SMR5-meter, te installeren in laadpalen. Deze meter is in vrijwel alle laadpalen makkelijk te monteren en voldoet aan alle eisen ten aanzien van data security. De meter kan door de klant elke seconde worden uitgelezen via de P1-poort. Hiermee is deze slimme meter een belangrijk element in de hele waardeketen van slim laden oftewel smart charging.

Laadpalen moeten volgens richtlijnen van de EU worden voorzien van slimme meters. Ook vanuit de markt is deze wens steeds duidelijker geworden. Immers als de netbeheerder ieder kwartier het energieverbruik van de laadpaal meet kan de energieleverancier variabele prijzen aanbieden aan de laadpaalexploitant. Zo kan het laden van de elektrische auto goedkoper worden als de wind hard waait. ElaadNL is in nauwe samenwerking met de netbeheerders tot een goede en breed gedragen oplossing gekomen met de keuze van de SMR5-meter. Bij huishoudens is deze meter ook (naar tevredenheid) toegepast. In de komende periode worden de slimme meters gemonteerd in nieuw te plaatsen laadpalen.


Voor de verdere toekomst willen de netbeheerders onderzoeken of het mogelijk is een compactere slimme meter die dezelfde functionaliteit heeft te gaan gebruiken. Deze kan wellicht ook worden toegepast bij andere objecten in de openbare ruimte die geen verblijfsfunctie hebben zoals pompen, rioolgemalen en telecom-repeaters.


Meer weten over het project Slimme meters? Lees verder of stuur een e-mail naar Paul Broos.

Image

Stand van zaken: project Netbeheerderscomponenten Laadpalen

In het eerste kwartaal van 2018 staat een aantal workshops gepland met netbeheerders uit de hoek van: logistiek, inkoop, assetmanagement/infra en economische regulering. Doel is om samen te bepalen welk gezamenlijke scenario we in de toekomst willen hanteren voor de realisatie van de netbeheerderscomponenten in publieke laadpalen.

Een deel van deze workshops heeft inmiddels plaats gevonden.

  

In een van deze workshops is gewerkt aan het verzamelen van de benodigde input voor de aansluitspecificaties v2.0 en het Programma van Eisen document voor de modulaire compacte aansluitkast. Er zijn daarbij enkele mooie mijlpalen bereikt! De werkgroep heeft uniforme keuzes gemaakt over zekeringen en temperatuur en er is een eenduidig beeld ontstaan over wat bedoeld wordt met een modulaire compacte aansluitkast en hoe dit opgenomen dient te worden in het Programma van Eisen.  

 

Ook zijn we gestart met een workshop over het vraagstuk of het wel of geen verstandige keuze is om de netbeheerderscomponenten pre-fab te laten inbouwen. Dit doen we met een brede groep stakeholders om het vraagstuk vanuit alle invalshoeken te bekijken (AM/infra, inkoop, logistiek, economische regulering en metering). We leveren een advies op wat ter besluitvorming aangeboden zal worden aan de Programma Board van TGA als ook aan de stuurgroep van Netbeheer Nederland voor Slimme Meters (voor de besluitvorming t.a.v. het wel/niet pre-fab inbouwen van de meter).

 

Meer weten of iets vragen? Projectmanager is Roel Teeuwen.

 
Image

Project Assetregistratie

 

De blauwdruk is bijna afgerond; naar verwachting deze week. De blauwdruk bestaat uit een lijst met kenmerken die we als netbeheerders willen registreren van publieke laadpalen. Deze kunnen de individuele netbeheerders gebruiken als basis voor registratie in hun eigen processen en systemen. Dit is noodzakelijk voor een goede operationele assetregistratie van EV-assets. 


Meer informatie is op te vragen bij Roel Teeuwen.

Project Nieuwe Aansluitcategorie

 

Een jaar geleden ontstond de behoefte bij de netbeheerders om inzicht te krijgen in hetgeen er in het verleden gezegd en geschreven is over een mogelijke nieuwe aansluitcategorie voor laadinfrastructuur. TGA heeft onderzoek gedaan en een rapport opgesteld dat bestaat uit een inventarisatie van de argumenten. Met dit rapport wil TGA een bijdrage leveren om de energietransitie te versnellen.

In het rapport zijn drie denkrichtingen uitgewerkt:

  • niets doen. Alles blijft zoals het nu is. De laadpaalaansluitingen krijgen dezelfde behandeling als nu waardoor processen, wet-en regelgeving en tarievenstelsel ongewijzigd kunnen blijven. Het nadeel is dat de energietransitie niet wordt versneld.
  • aparte aansluitcategorie (3 x 'AZV's'-A). AZV betekent Aansluiting Zonder Verblijfsfunctie. Eén aansluitcategorie voor LS-aansluitingen (laadpalen of algemener 'objecten zonder verblijfsfunctie'). Bijvoorbeeld technisch een 3x80A aansluiting aanleggen en dan zorgen voor twee capaciteitsprofielen, bijvoorbeeld een laag (12A) en een hoog profiel (40A). Consequentie hiervan is dat het huidige tarievenstelsel moet veranderen.
  • differentiëren binnen bestaande aansluitcategorie: capaciteit en verbruik o.b.v. werkelijke gebruikstijd. Techniek en administratie zijn gescheiden. Naast het veranderen van het tariefstelsel, betekent dit ook een nieuw marktmodel. 

De volgende actie is om het rapport binnen Netbeheer Nederland en met de leden van de OTE van de netbeheerders te bespreken om tot verdere vervolgstappen te komen.

Anders Laden

Naast de gebruikelijke laadpalen zijn er andere laadoplossingen mogelijk, die inpasbaar zijn in de openbare ruimte en slim met de beschikbare aansluitingen omgaan. Bijvoorbeeld laadpleinen, of laadpunten in bestaand straatmeubilair. Het NKL Kennisplatform Anders Laden is opgericht om de realisatie van alternatieve openbare laadoplossingen te onderzoeken en te faciliteren.

 

Publieke laadpunten hebben vaak ieder hun eigen netaansluiting. Er zijn echter ook andere manieren om een laadpunt aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Zo kunnen meerdere laadpunten op één netaansluiting worden geplaatst (een ‘laadplein’) of kan een laadpunt aangesloten worden op de netaansluiting van
bijvoorbeeld een rioolgemaal of een perscontainer. Zo wordt de netaansluiting beter benut.

 

De rol voor TGA ligt vooral bij het enerzijds kenbaar maken wat de mogelijkheden en onmogelijkheden vanuit de netbeheerder zijn, maar anderzijds ook bij de netbeheerder adviseren en betrekken wanneer nieuwe pilots gaan lopen en zoeken naar mogelijkheden binnen of buiten de huidige regelgeving rondom aansluitingen om zo toch innovatie te bereiken. 

 

Anders Laden wordt mogelijk gemaakt door: ElaadNL, EVConsult, Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool van Rotterdam. Het kennisplatform heeft als voornaamste doelgroep de gemeenten.

 

Meer informatie is op te vragen bij Bram van Eijsden.

 
Image

Wilt u niet meer op de hoogte worden gehouden van het nieuws dat het programma Toekomst Gericht Aansluiten graag met u deelt? Meld u dan hieronder af.


 

Afmelden | Profiel wijzigen