Programma Toekomst Gericht Aansluiten

September 2018

Image

Kennis delen is een belangrijke taak van het programma Toekomst Gericht Aansluiten (TGA). In deze nieuwsbrief informeren wij u dan ook graag over de projecten die wij op dit moment uitvoeren in samenwerking met onze partners. Wilt u meer weten over deze of andere activiteiten van TGA? Neem dan contact op met Martine Maarschalkerweerd.

Veel kansen voor compacte aansluitmodules in gesprekken met markt

 

Zoals aangekondigd in de TGA nieuwsbrief van mei, consulteerden we de afgelopen maanden de markt over het ontwikkelen van compacte aansluitmodules voor netaansluitingen in publieke laadpalen. De netbeheerders hebben een innovatief modulair concept voor ogen en willen de markt actief betrekken bij de ontwikkeling.

 

Marktpartijen zien veel kansen en mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling en innovatie van de compacte aansluitmodules. Kansen en uitdagingen rondom de techniek werden besproken en mogelijke innovaties voor de gehele keten (van productie tot daadwerkelijke aansluiting) zijn geïdentificeerd. Zo zien marktpartijen mogelijkheden om het installatie- en onderhoudsproces te versnellen, waardoor een monteur meer laadpalen kan aansluiten in dezelfde tijd. Ook is gesproken over de uitdagingen die een compacte aansluitkast met zich meebrengt voor wat betreft de warmtehuishouding. Immers, hoe compacter de aansluitkast, hoe minder makkelijk de gegenereerde warmte afgevoerd kan worden. Al met al waren het zeer vruchtbare gesprekken met veel input voor het opstellen van een programma van eisen voor de aanbesteding.

 

Uniek in deze marktconsultatie is dat we samenwerken met de teams die  verantwoordelijk zijn voor aansluitingen van openbare verlichting en van onbemande objecten. Zij kunnen ook gebruik maken van dezelfde innovaties binnen het modulaire aansluitconcept. Dit resulteert in een gezamenlijke aanbesteding van circa 300.000 aansluitkasten. Ook uniek is dat we voor de aanbesteding een alternatieve aanbestedingsprocedure gaan hanteren, waarbij er in het proces meer ruimte is om samen met de marktpartijen te ontwikkelen en te innoveren. De grove planning is om in november te starten met de eerste fase van de aanbesteding.

Image
 

Blauwdruk van werkzaamheden en verantwoordelijkheden binnen

1-arbeidsgang

 

Het realiseren van laadpalen in de openbare ruimte bestaat uit diverse stappen. Bijvoorbeeld het plaatsen van de laadpaal in de grond, de netaansluiting maken, het in bedrijf stellen van de laadpaal, de meter plaatsen, het parkeerbord plaatsen en het afzetten van het parkeervak. Deze stappen worden uitgevoerd door een mix van partijen zoals de laadpaalexploitant, de aannemer van de laadpaalexploitant, de aannemer van de netbeheerder en de gemeente. In het verleden gingen hier meerdere dagen overheen. Idealiter worden deze handelingen door één partij en op één dag uitgevoerd. We noemen dit ‘1-arbeidsgang’. Dit is efficiënter, goedkoper en zorgt voor minimale overlast voor omwonenden. Het vraagt om nauwe samenwerking en goede afspraken tussen alle betrokkenen.

 

Momenteel zijn er verschillende werkwijzen per netbeheerder en is er geen eenduidige 1-arbeidsgang. TGA inventariseert in een startnotitie wat de huidige situatie per netbeheerder is: hoe ziet het totale proces eruit, welke activiteiten worden exact uitgevoerd en wie is verantwoordelijk voor welke activiteit? Om een volledig beeld te krijgen is de afgelopen periode gesproken met partijen uit de gehele keten. Op basis van deze inventarisatie wordt momenteel een blauwdruk opgesteld van de werkzaamheden en verantwoordelijkheden binnen 1-arbeidsgang. Zodra deze is afgerond wordt bekeken hoe we hier als netbeheerders samen in kunnen optrekken en standaardiseren. Wordt vervolgd!

Geslaagde kennisdelingssessie elektrisch busvervoer

 

Donderdag 6 september verwelkomde ElaadNL de netbeheerders voor een kennisdelingssessie over elektrisch busvervoer. Achterliggende gedachte van de bijeenkomst was kennis uitwisselen, meer bewustwording van de urgentie en impact van dit thema en draagvlak creëren voor volgende stappen.

 

De snelle groei van elektrische bussen en de urgentie om dit dossier als netbeheerders op te pakken, komt primair voort uit het Bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer Per Bus. Hierin is afgesproken dat vanaf 2025 alle nieuw instromende bussen emissievrij aan de uitlaat zijn en uiterlijk in 2030 álle bussen in het openbaar vervoer. In de praktijk betekent dit dat vervoerders nu al elektrische bussen aanbieden als antwoord op nieuwe OV-busvervoer aanbestedingen. Dit heeft grote impact op de vraag naar grootverbruikaansluitingen en op de beschikbare capaciteit op het elektriciteitsnet.

 

Tijdens de bijeenkomst kwamen diverse zaken aan bod. Zo werd er bijvoorbeeld gesproken over de ontwikkelingen in de techniek van e-bussen en van het laden hiervan, alsmede de kansen en uitdagingen die dit met zich meebrengt. Ook kwam de concessiekalender aan bod. Hierin is de verwachtte vraag naar grootverbruikaansluitingen de komende jaren per netbeheerder in de tijd uiteengezet. Daarnaast was ruimte voor discussie en vragen.

 

Uit de discussie kwam naar voren dat het belangrijk is dat wij ons als netbeheerders de komende periode richten op:

  • Tijdig aan tafel zitten bij de concessieverleners (dat zijn de provincies, MRDH en Vervoersregio Amsterdam) én bij de concessiehouders (dat zijn de OV-vervoerders zoals Connexxion, Arriva en Qbuzz).
  • Tijdig het gesprek aangaan met betrokken stakeholders om goed zicht te krijgen op de totale behoefte aan laadlocaties en inpassing daarvan in de gebouwde omgeving.
  • Interne processen goed inrichten voor complexe aanvragen.

 

Vanuit TGA zijn wij erg blij met deze bevindingen omdat deze naadloos aansluiten op onze doelstelling van TGA om het aanvraag- en realisatieproces van laadpaalaansluitingen te optimaliseren en te verkorten. Al met al een zeer succesvolle bijeenkomst waarbij vanuit de aanwezigen een duidelijke behoefte aan opvolging werd uitgesproken. ElaadNL zal  een vervolg organiseren waarbij ook de andere stakeholders worden betrokken.

Image
 

Netbeheerders nog 5 jaar verder met ElaadNL!

 

In juli werd bekend dat de Nederlandse netbeheerders nog zeker 5 jaar verder gaan met ElaadNL. De strategische plannen voor de komende 5 jaar zijn goedgekeurd: goed nieuws! Ook TGA heeft een plek gekregen in de nieuwe plannen. Belangrijkste doelstelling van TGA zoals geformuleerd in het strategisch plan is om binnen drie weken na aanvraag een nieuwe laadpaal te realiseren. Om het totale proces te verkorten is een brede blik naar alle processen in de aansluitketen nodig (ook bijvoorbeeld bij gemeenten en marktpartijen). Hierbij ondersteunt TGA de netbeheerder door de brug te vormen naar andere partijen in de aansluitketen. Zo bereiden markt, gemeenten en netbeheerder de keten voor op het snel realiseren van nieuwe laadpalen. Momenteel is TGA bezig met de vertaling  van het strategisch plan naar een operationeel jaarplan voor 2019. Doelen worden hierin verder geconcretiseerd.

Wilt u niet meer op de hoogte worden gehouden van het nieuws dat het programma Toekomst Gericht Aansluiten graag met u deelt? Meld u dan hieronder af. 

 

Afmelden | Profiel wijzigen