Toekomstgericht Aansluiten (TGA) 
November 2017

Image

Kennis delen is een belangrijke taak van Toekomstgericht Aansluiten (TGA). In deze nieuwsbrief informeren wij u dan ook graag over de projecten die wij op dit moment uitvoeren in samenwerking met onze partners. Wilt u meer weten over deze of andere activiteiten van TGA? Neem dan contact op met Martine Maarschalkerweerd.

Image

Standaardisatie Netbeheerderscomponenten Laadpalen

 

De afgelopen maanden heeft TGA samen met de netbeheerders grote stappen kunnen zetten in het verbeteren, vernieuwen en standaardiseren van de netbeheerderscomponenten in de laadpalen. Op dit moment zijn er verschillende manieren om een netaansluiting in laadpalen te realiseren Deze manier van werken is voor zowel marktpartijen als de netbeheerders niet efficiënt en lastig te handhaven. Zeker gezien de verwachtte groei van ongeveer 8000 publieke laadpalen nu naar 135000 in de komende tien jaar. Dit roept om standaardisatie. Daarvoor zullen er uniforme afspraken gemaakt moeten worden over welke componenten gebruikt gaan worden en hoe deze geïnstalleerd gaan worden.

 

De afgelopen periode heeft TGA -samen met de netbeheerders (en getoetst bij marktpartijen) in hoofdlijnen vastgesteld wat er in de laadpaal gaat komen. Er is gekozen voor: slimme meters, een nieuwe compacte standaard aansluitkast, standaardisatie van zekeringen en zekeringhouders en het verbeteren van cilinder-eisen. Dit wordt verder uitgewerkt in een nieuwe versie van de aansluitspecificaties van laadpalen. Samen met de Netbeheerders vinden de komende periode workshops plaats waar hier verdere invulling aan wordt gegeven. Dat blijkt een interessant proces te zijn waarbij alle betrokkenen zeer enthousiast meewerken.

 

Planning is om half december deze aansluitspecificaties afgerond te hebben zodat dit op 4 januari gepresenteerd kan worden aan het programmaboard van TGA.

Kennisdocument Laadlantaarn op LS-net

 

Met de groei van elektrische voertuigen in Nederland en daarmee ook het aantal publieke laadpunten voor deze auto’s vragen veel gemeenten zich af hoe deze infrastructuur in de openbare ruimte is in te passen. Waar de ene gemeente kiest voor gecentreerde laadpleinen waar meerdere laadpunten geclusterd zijn, kiest de andere gemeente voor een spreiding van laadinfra, zodat deze zo dicht mogelijk bij de uiteindelijke aanvrager en/of gebruiker terecht komt.

 

Het lijkt een trend in Nederland te zijn dat publieke laadinfrastructuur niet mag opvallen. In recente aanbesteding worden veelal ‘sobere ontwerpen’ en RAL-kleuren in grijstinten uitgevraagd. Al enkele jaren wordt getracht laadvoorzieningen in bestaande objecten weg te werken. Hiermee wordt voorkomen dat er nieuwe objecten in de publieke ruimte bijkomen, en wordt tegelijkertijd mogelijk gemaakt dat ook bijvoorbeeld beschermde stadsgezichten toch van laadinfrastructuur kunnen worden voorzien.

 

Aandachtspunten

Het meest terugkerende gecombineerde ontwerp is de ‘laadlantaarn’: Een laadpaal waar een lantaarn boven op zit. TGA heeft een kennisdocument samengesteld dat de laadlantaarn bekijkt vanuit het oogpunt van de netbeheerders, en geeft hierin richtlijnen waarmee rekening moet worden gehouden bij het toepassen van deze laadlantaarns. De aspecten die aan bod komen zijn taken en verantwoordelijkheden, financiële gevolgen en praktische aandachtspunten.

U kunt het volledige kennisdocument hier downloaden.

 
Image
 
Image

Onderzoek naar nieuwe aansluitcategorie

 

Al langere tijd gaan er stemmen op om voor laadpalen voor elektrische voertuigen een aparte aansluitcategorie op te nemen. Op dit moment vallen dit soort oplaadpunten onder dezelfde categorie en voorwaarden als bijvoorbeeld een netaansluiting van een woning. Dat kan lastig zijn omdat de technische specificaties van een laadpaal heel anders zijn dan die van huisaansluiting.

 

Toekomstgericht Aansluiten (TGA) van ElaadNL houdt zich al langere tijd bezig met dit onderwerp. Een nieuwe, aparte aansluitcategorie zou meerdere voordelen hebben, zoals een adequatere toerekening van aansluitkosten en periodieke netwerkkosten, evenals ruimere (wettelijke) mogelijkheden voor het uitvoeren van bijvoorbeeld congestiemanagement en aansluitvoorrang. Toch dient er een onderbouwd en gedragen antwoord te komen op de vraag of een aparte aansluitcategorie voor laadinfra een verstandige keuze zou zijn. 

Veel is nog niet duidelijk en er zijn voor- en tegenstanders van een dergelijke nieuwe categorie. De impact van een nieuwe (aparte) aansluitcategorie (bijvoorbeeld op de flexmarkt) is vaak nog niet inzichtelijk. Daarnaast weten we ook nog niet wat voor effect het heeft in relatie tot smart charging.

 

Verschillende invalshoeken

Voor TGA is het daarom van belang om inzichtelijk te maken wat door de jaren heen de feitelijke redenen en argumenten waren voor wel of geen aparte aansluitcategorie. In september en oktober zijn stakeholders over dit onderwerp geïnterviewd. Doel van het onderzoek is om een analyse op te leveren die inzicht verschaft in de pro’s en con’s van een andere aansluitcategorie voor laadpalen vanuit verschillende invalshoeken (technisch, financieel, juridisch, procesmatig en kijkend vanuit Innovatie- en ontwikkelingsperspectieven). Eind november zijn de resultaten van de analyse bekend.

 

Besluitvorming en vaststelling door Programma Board TGA vindt plaats op 7 december.

 
Image

Kennisdelingssessies

 

ElaadNL houdt zich bezig met wat op dit moment misschien wel de spannendste en uitdagendste nieuwe sector van Nederland gaat worden: hoe we duurzaam met elektrische voertuigen de toekomst in gaan rijden. Mede mogelijk gemaakt door de netbeheerders van Nederland doet ElaadNL onderzoek en helpt het bedrijven en overheden met de implementatie van innovaties op dit gebied. Kennis en ervaring die gedeeld mag worden, zeker ook met onze collega’s bij de netbeheerders.

 

Al geruime tijd organiseert TGA voor de verschillende afdelingen van de netbeheerders (Stedin, Cogas, Enexis , Liander, Stedin, Tennet, Westland Infra en Coteq) inspirerende informatiemiddagen waarbij deze medewerkers de organisatie leren kennen, het TestLab bezoeken en vervolgens zelf elektrisch mogen rijden. Deze bijeenkomsten noemen wij kennisdelingssessies en ze worden ervaren als zeer waardevol. Deze ontmoetingen tussen ElaadNL en de mensen van de netbeheerders versterken de goede vertrouwensband.

 

De komende tijd willen wij deze sessies wat groter opzetten. Dat betekent dat wij een keer per maand een grote bijeenkomst organiseren voor meerdere afdelingen tegelijk. Zo kunnen de mensen onderling ook hun ervaringen en wensen delen op het gebied van bijvoorbeeld elektrisch rijden. Deelnemers kunnen bovendien aangeven waar hun specifieke interesses liggen (laadpalen, laadinfrastructuur, organisatie, etc.) en spreken met de desbetreffende afdelingen. Natuurlijk verzorgen wij ook een uitgebreide lunch en stellen wij een elektrische auto ter beschikking om elektrisch rijden ten volle te beleven.

 

Heeft u interesse om aan te sluiten bij een van deze kennisdelingssessies? Meldt u dan aan bij Martine Maarschalkerweerd (TGA).

Image

Bezoek van Belgische Netbeheerders

 

Op donderdag 28 september bezocht een delegatie van Belgische netbeheerders begeleid door onderzoeksbureau Laborelec het kantoor en TestLab van ElaadNL. Reden voor deze kennismaking was de interesse vanuit België voor de manier waarop de Nederlandse netbeheerders betrokken zijn bij elektrisch vervoer, welke rol ElaadNL in Nederland hierbij speelt en hoe Smart Charging op dit moment vanuit de netbeheerders als noodzaak wordt gezien.

 

Tijdens de sessie is onder meer stilgestaan bij de impact van het realiseren van netaansluitingen voor laadpalen op de processen binnen de netbeheerders en in hoeverre Slim Laden nu al nodig is. De gezamenlijke conclusie is dat er nu al goede voorbereidingen getroffen moeten worden voor de massale doorbraak die voor EV wordt verwacht.

 

Informatie uitwisselen

Daarnaast was het zeer leerzaam om te zien dat ook in België enerzijds veel wordt samengewerkt tussen de netbeheerders (Eandis, Ores en Sibelga) maar dat er tegelijkertijd op bepaalde aspecten ook individuele plannen gemaakt worden. Met de partijen is afgesproken in de toekomst meer informatie uit te wisselen, onder andere over de toename van elektrisch busvervoer en de rol van de netbeheerder in die ontwikkeling. Bovendien zal ElaadNL met onderzoeksbureau Laborelec een mogelijke samenwerking op het  gebied van testen en onderzoeken verkennen.

Afmelden | Profiel wijzigen