HOME  |  NIEUWS  |  CONTACT

NKL Persbericht - 13 dec 2018

 
Image
 

Kostenoptimalisatie lijkt bereikt
Acties nodig voor professionaliseren markt

Het gebruik van publieke laadpalen neemt gestaag toe – dit jaar 15%. Een gemiddelde laadpaal wordt ook nog steeds goedkoper, maar de markt verwacht tot 2025/ 2030 nog maar een geringe daling. Nu is het zaak dat de markt zich verder ontwikkelt en professionaliseert, zodat zij is opgewassen tegen de verwachte groei van elektrisch vervoer. Met name een snel en standaard aanvraagproces en beschikbaarheid over voldoende technisch personeel zijn actiepunten die moeten worden opgepakt. Deze conclusies vormen de kern van de NKL Benchmark Publiek Laden 2018.

 

Kostendaling vlakt af en gebruik neemt toe

De kosten voor een gemiddelde laadpaal (3x25A, 2 sockets) dalen nog steeds. Vaste kosten zullen komende jaren nog zo’n 15% dalen, periodieke kosten 5%, zo verwacht de markt. Het gebruik van een laadpaal steeg in 2018 met 15% tot bijna 10kWh, en zal verder toenemen. Dit blijkt uit de benchmark. Kostenoptimalisatie lijkt daarmee bereikt. Verdere optimalisatie zal volgen uit innovatieve oplossingen rondom laadinfrastructuur, zoals laadpleinen. Ook zullen nieuwe verdienmodellen en functionaliteiten belangrijk worden. Daarom verschuift het belang voor uitbreiding van elektrisch vervoer nu naar de mate van volwassenheid van de markt. 

Actiepunten professionalisering markt

Volwassenheidsmodel 2018
Vorig jaar introduceerde NKL het Volwassenheidsmodel publieke laadinfrastructuur Elektrisch Vervoer. In negen categorieën is te zien welk volwassenheidsniveau in 2025/ 2030 noodzakelijk is voor een professionele markt van publieke laadinfra en op welk niveau de markt zich op dit moment bevindt. Hieruit volgen actiepunten voor het professionaliseren van de markt. Uit de benchmark 2018 blijkt dat afgelopen tijd de eerste stappen zijn gezet. Het optimaliseren van laadinfra bij de plaatsing en gebruik van laadpalen loopt nog achter, net als de aansluiting bij de energietransitie. Maar ook in de andere categorieën staan nog actiepunten open.


Snel en standaard aanvraagproces en voldoende personeel

Zo is een snel en standaard aanvraagproces belangrijk, bijvoorbeeld in een onafhankelijk aanvraagportaal van gemeenten. Hierdoor kunnen gemeenten en EV-rijders een aanvraag voor het plaatsen van een laadpaal op straat snel en eenvoudig starten.

Ook is voldoende (technisch) personeel cruciaal om alle laadinfra (versneld) te kunnen realiseren. Daarnaast zou er meer oog moeten komen voor verbinding tussen de domeinen van mobiliteit, elektriciteit en de gebouwde omgeving wat betreft synergie en nieuwe verdienmodellen. Laadinfra is een schakel hiertussen. Hiermee is het ook een belangrijk onderdeel van de Regionale Energie Strategie. Voor lokale, provinciale en landelijke overheden, kennisinstituten en marktpartijen ligt hier een kans.

Overige actiepunten voor een volwassen markt van publiek laden:

  • Gebruik maken van strategische kaarten
  • Realiseren van een landelijk dekkend netwerk
  • Onderzoek naar het opnemen van laadinfra in de Omgevingswet
  • Betrekken van EV-rijder bij (technische) projecten
  • Onderzoek naar mogelijke gevolgen als het speciale tarief voor energiebelasting in 2020 vervalt
  • Zorg voor transparantie in prijzen
  • Onderzoek naar prijsverschil thuis, werk en publiek laden ten bate van adoptie EV
  • Kosten-batenanalyse Smart Charging
  • Visie voor Smart Charging (voor optimalisatie laadinfra)

Actiepunten Benchmark in Nationale Agenda Laadinfra

Om te zorgen dat actiepunten daadwerkelijk worden opgepakt, zijn de bevindingen uit de benchmark 2018 gedeeld met de schrijfteams van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL), welke binnenkort verschijnt. Hierin zijn afspraken gemaakt over een groot aantal van de actiepunten uit de benchmark. Markt, overheid, wetenschap en netbeheer zijn dus gezamenlijk aan zet.

Op de website van NKL staat meer informatie over de benchmark 2018, inclusief de link naar het volwassenheidsmodel en een uitgebreid verslag.

De informatie uit de  NKL Benchmark  2018 kan ongewijzigd en met bronvermelding worden gedeeld

Adres

NKL Nederland
Vondellaan 162
3521 GH Utrecht

Follow us on

 
LinkedIn
 
Twitter
 

U heeft zich ingeschreven met het email adres %%emailaddress%%,

klik hier om u uit te schrijven.