Programma Toekomst Gericht Aansluiten

December 2017

Image

Kennis delen is een belangrijke taak van het programma Toekomst Gericht Aansluiten (TGA). In deze nieuwsbrief informeren wij u dan ook graag over de projecten die wij op dit moment uitvoeren in samenwerking met onze partners. Wilt u meer weten over deze of andere activiteiten van TGA? Neem dan contact op met Martine Maarschalkerweerd.

Standaardisatie Asset Registratie Laadpalen (SAR)

 

  

Het aantal laadpalen neemt de komende jaren in rap tempo toe en daarmee de noodzaak voor een juiste en volledige registratie. Het achteraf corrigeren en completeren van kenmerken van laadpalen in ICT-systemen is inefficiënt en zo niet onmogelijk. Daarom bepalen de netbeheerders samen welke kenmerken we nu en in de toekomst nodig hebben en gaan we deze kenmerken standaardiseren.


Zo gaan we vandaag, 21 december, met de projectwerkgroep onze energie steken in het definitief maken van de blauwdruk voor registratie van publieke laadpalen. De blauwdruk is een lijst met kenmerken die we als netbeheerders willen registreren voor publieke laadpalen. De vragen die centraal staan:

  • Is de lijst met kenmerken die we willen registreren volledig?
  • Kunnen we met deze informatie over publieke laadpalen de netbeheerdersprocessen goed uitvoeren?
  • Welke informatie is een MUST-HAVE (vereist voor uitvoering van de processen; data dient juist en volledig te zijn) en welke een SHOULD-HAVE (zeer gewenst, maar zonder zijn de processen wel uitvoerbaar)?
  • Zijn er kenmerken die we nu al kunnen voorzien, maar mogelijk later nodig zijn in onze processen (zogenaamde no-regret moves)?


Op basis van deze blauwdruk en wensen vanuit de netbeheerders en de markt gaan we in Q1-2018  bekijken of er behoefte is aan het centraal beschikbaar stellen van bepaalde kenmerken voor publieke laadpalen. Dit in het kader van de marktfacilitering.

Image

Standaardisatie Netbeheerderscomponenten Laadpalen (SNL)

 

We kijken terug op drie succesvolle workshops waarin we samen met specialisten in assetmanagement en metering flinke stappen hebben gezet in de standaardisatie van de netaansluiting in publieke laadpalen.

In aansluitspecificaties v2.0 gaan we standaardiseren, verbeteren én vernieuwen. Slimme-meters, cilinders, zekeringen en een compacte standaard aansluitkast zijn de belangrijkste elementen hierin. Naast de aansluitspecificaties v2.0 werken we het programma van eisen uit voor de compacte standaard aansluitkast, zodat we dit als gezamenlijke netbeheerders in de markt kunnen uitzetten.

In januari zijn er weer drie workshops met de werkgroep om deze producten af te ronden. 


In het eerste kwartaal van 2018 staat een aantal workshops gepland met netbeheerders uit de hoek van: logistiek, inkoop, assetmanagement/infra en economische regulering. Doel is om samen te bepalen welk gezamenlijke scenario we in de toekomst willen hanteren voor de realisatie van de netbeheerderscomponenten in publieke laadpalen.
Blijft de netbeheerder dit in het veld doen of gaan laadpaalfabrikanten dit vooraf in de fabriek inbouwen? Dit lijkt een eenvoudige vraag. Echter, hier komen heel wat disciplines bij kijken om een onderbouwde keuze te kunnen maken. Genoeg mooie dingen in het verschiet dus!


Image
 
Image

Verslag van overleg tussen Mijnaansluiting.nl en TGA

 

Op 4 december jl. is een tweede bijeenkomst geweest met leden van het dagelijks bestuur van mijnaansluiting.nl en leden van de programma board van TGA. 

 

De uitkomst van dit overleg heeft geleid tot een constructieve samenwerking. Deze zal met name invulling krijgen door de volgende drie onderwerpen gezamenlijk uit te werken:

- Locatiebepaling: er wordt o.a. een business case opgesteld, waarin de vraag of we dit uniform willen doen, beantwoord gaat worden.

- Verkeersbesluiten: hierover is afgesproken de notitie aan te scherpen. 

- Één-arbeidsgang: besloten is om de processen van de verschillende netbeheerders naast elkaar te leggen om zo te komen tot best practices.

 

Een belangrijke afspraak is om in 2018 een ideaal aansluitproces te maken met de netbeheerders. Zo zijn we goed voorbereid op de groei van nieuwe elektrische auto's. Het uiteindelijke doel is om begin 2019 nieuwe aansluitingen te kunnen realiseren in een voor de klant acceptabele doorlooptijd.

 

Alle aanwezigen ondersteunen het implementeren van twee lopende TGA-projecten (in deze nieuwsbrief ook genoemd): Standaardisatie Netbeheerderscomponenten Laadpalen (SNL) en Standaardisatie Asset Registratie (SAR). Beide projecten krijgen eind Q1 2018 hun beslag.


Image

TGA wenst u fijne feestdagen toe! Ook in 2018 hopen wij weer mooie resultaten te bereiken met het programma Toekomst Gericht Aansluiten.

Afmelden | Profiel wijzigen